?

Log in

No account? Create an account
 
 
14 February 2015 @ 04:10 pm
Профессор Зубов: Боюсь огорчить украинцев, но надо готовиться к войне ...  
http://glavpost.com/post/13feb2015/WorldPolitics/16371-professor-zubov-boyus-ogorchit-ukraincev-no-nado-gotovitsya-k-voyne-potomu-chto-minskie-soglasheniya-nichego-ne-znachat.html